Inayatiyya Noord-Nederland
pad van spirituele vrijheid

Ik zocht, maar ik vond U niet
Met luide stem riep ik vanaf de minaret.
Ik luidde de tempelklok bij het krieken van de dag en bij zonsopgang.
Ik baadde tevergeefs in de Ganges.
Ik kwam teleurgesteld terug van de Kaäba.
Op aarde keek ik naar U uit en ik
Zocht U ook in de hemel, mijn Geliefde,                                
maar uiteindelijk heb ik U gevonden,
Als een parel verborgen
in de schelp van mijn hart.
Inayat Khan, uit de Gayan, Vadan, Nirtan

Soefisme is geen nieuwe religie. Het is een mystieke filosofie gebaseerd op een eigentijdse psychologie. Het grote doel van het soefisme is het eigen spiritueel idealisme op religieuze wijze te laten zijn en te ontwikkelen. De Esoterische school op het Soefipad helpt de leerling (mureed) hierbij. De Soefi is altijd dienstbaar aan anderen.

                   Sjams van Tabriz (soefimysticus 1183-1248)
De veertig regels van Liefde:

link 1
link 2
Link 3

schilderij Din Ilahi

Doelstellingen

De 3 doelstellingen van de Stichting voor Universeel Soefisme zijn

1.Het verwezenlijken en verspreiden van de kennis van éénheid, de godsdienst van liefde en wijsheid, zodat de vooroordelen van geloofsrichtingen en overtuigingen vanzelf wegvallen, het menselijk hart mag overlopen van liefde en alle haat veroorzaakt door onderscheid en verschillen mag worden uitgeroeid.

2.Het ontdekken van het licht en de kracht die verborgen zijn in de mens, het ontdekken van het geheim van iedere godsdienst, van de kracht van de mystiek en de kern van de wijsbegeerte, zonder in te grijpen in de gewoonten of overtuigingen.

3.Mee te helpen om de twee tegengestelde polen van de wereld, het Oosten en het Westen, dichter bij elkaar te brengen door uitwisseling van gedachten en idealen, opdat de universele broederschap vanzelf moge ontstaan en de mens met zijn medemens mag uitzien boven enge grenzen van natie en ras.

Geschiedenis van het soefisme

Veel mensen verlangen naar geestelijke groei en vrijheid. Het universeel Soefisme is een spirituele levenshouding die ons kan helpen vrijer te staan tegenover onze beperkingen en ons ware wezen te ontdekken. Het erkent daarbij de mystieke kern van alle wereldreligies als inspiratiebron.

De mysticus Hazrat Inayat Khan.
In het begin van de vorige eeuw ontwikkelde de Soefi mysticus Hazrat Inayat Khan een spirituele levenshouding die de mystieke kern van alle wereldgodsdiensten als inspiratiebron neemt. Hij duidde deze levenshouding met “het universeel soefisme”. Hij zag hierin uitdrukkelijk niet een nieuwe godsdienst. Aanhangers van alle godsdiensten kunnen elkaar in het Universeel Soefisme ontmoeten en inspireren.
“The way of the Heart”, laat je de geschiedenis zien van de ontwikkeling van het Universele Soefisme. link naar video.

Centraal uitgangspunt:
Centraal staat in deze levenshouding de ontwikkeling van het eigen bewustzijn met behulp van reflectie en oefeningen ontleend aan de inzichten van alle grote tradities.
Het ideaal is de vervulling van het levensdoel van iedere ziel” om te komen tot zelfrealisatie.

Soefi plaatsen in Nederland:
Nederland kent verschillende Soefi plaatsen waar de inzichten van het Universeel Soefisme worden gedeeld, trainingen worden gegeven met betrekking tot het proces van zelfrealisatie en mensen daarbij worden begeleid.

Onze Stichting verzorgt dit op verschillende plaatsen in Noord Nederland.

Soefisme is wereldwijd verbreid.. Er zijn verschillende scholen die elk op hun eigen manier nadruk leggen op bepaalde ceremonies.
link naar de verschillende scholen of organisaties.
link naar verschillende soefi meesters

Heart & Wings Symbool

Het hart is als een goddelijke tempel
De twee vleugels illustreren het opstijgen van het hart naar hogere sferen, waar
menselijke en Goddelijke liefde elkaar ontmoeten
De wassende maan verbeeldt het vermogen van het hart om het steeds groeiende licht als een weerkaatsing van de zon, te ontvangen
De vijfpuntige ster weerkaatst het Goddelijk licht en leidt het verlangende hart naar zijn Goddelijke bestemming

“Het hart, dat zich openstelt voor het licht, krijgt vleugels”.

Een soefi leeft vanuit 10 soefi idealen.

  1. Er is één God, de eeuwige, het enige Wezen: geen ander bestaat dan dat Wezen.
  2. Er is één Meester, de leidende geest van alle zielen, die de volgelingen voortdurend voert naar het licht.
  3. Er is één heilig boek, het geheiligd manuscript van de natuur, het enige geschrift dat de lezer kan verlichten.
  4. Er is één religie, het zonder afwijken voortgaan in de juiste richting naar het ideaal dat de vervulling is van het levensdoel van iedere ziel.
  5. Er is één wet, de wet van wederkerigheid, die  kan worden nageleefd door een zelfloos geweten gepaard aan een ontwaakt rechtvaardigheidsgevoel.
  6. Er is één broederschap, de menselijke broederschap die de kinderen van de aarde zonder onderscheid verenigt in het ouderschap van God.
  7. Er is één moraal, de liefde, die uit zelfverloochening ontspringt en in weldaden tot bloei komt.
  8. Er is één voorwerp van verering, de schoonheid, die door al haar aspecten heen het hart van de aanbidders opheft van het geziene tot het ongeziene.
  9. Er is één waarheid, de ware kennis van ons wezen, innerlijk en uiterlijk, die de essentie is van alle wijsheid.
  10. Er is één pad, het tenietdoen van het onwerkelijke ego in het werkelijke, dat de sterveling opheft tot onsterfelijkheid en waarin alle volmaaktheid gelegen is.

(uit: De eenheid van Religieuze Idealen van Inayat Khan)