Eredienst en de teksten

De eredienst live op 3 april 2022 .

Thema: ” Weten-schap .”
spreker: Henk Tiesinga

10.45 uur: Muziek
11.00 uur: Start eredienst

*De aanroep en ontsteken van de kaarsen – Saum
*Er volgen korte bijdragen van uit de verschillende religies t.w. Hindoeïsme,  Boeddhisme,  Zoroastrisme, Jodendom,  Christendom, Islam en vanuit bekend en onbekende bronnen die het licht in alle tijden hebben hoog gehouden.

*Meditatieve stilte
*lezing
*Muziek
*We eindigen met Khatum en de zegen

Na de dienst is er napraten en koffie en thee.

 

Hieronder staan de teksten van de eredienst van 6 maart 2022.

In een Hindoe geschrift lezen wij: (tekst 69, Baghavad Gītā)

Wat nacht is voor alle levende wezens, is de tijd van ontwaken voor iemand met zelfbeheersing.
En wat voor alle wezens de tijd van ontwaken is, is nacht voor de wijze die bezig is met zelfbeschouwing.

 

In een geschrift van de Boeddha lezen wij:( Dhammapada, hoofdstuk 6 ‘De wijze’:  76 -)

‘Zie de gelijkmoedige, nobele mens die je op je fouten wijst en je berispt als iemand die je verborgen schatten toont.
Volg zo’n wijs en schrander mens.
Het kan geen kwaad, je doet er juist goed aan de omgang met zo iemand te zoeken.’

 

 

 

 

 

 

 

In een geschrift van Zarathoestra lezen wij: (Yasna 43:2)

Lichtende machten van het universum, staat gij ons bij.
Uw energieën zijn als een vloeiende lichtstroom in de duisternis.
Zij verlenen aan ons leven die glans der waarheid,
Die in der tijden nacht niet zal uitdoven.

 

In een Joods geschrift lezen wij:(Genesis 1:26 -)

God zei: ’Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken.
Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.
Hij zegende hen en zei tegen hen: ‘wees vruchtbaar en wordt talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen’.
Ook zei God:’ hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde; dat zal jullie voedsel zijn.
Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel.’
En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. 

In een Christelijk geschrift lezen wij: (1 Korintiërs1: 11-12)

Wie der mensen toch kent de verborgenheden van de mens, behalve de geest van de mens die in hem is?
Zo ook kent niemand die van God, tenzij de Geest van God.
Welnu, we hebben niet de geest der wereld ontvangen, maar de Geest, die uit God is, opdat we zouden kennen, wat ons door God is geschonken.

 

 

In een geschrift van de Islam lezen wij

Bismi’llah, Ya Rahman, Ya Rahim

(soera 11 vers 120-122).

En Wij vertellen u alleen van de berichten van de boodschappers , opdat Wij uw hart versterken. En hierin is de waarheid tot u gekomen en een waarschuwing en een vermaning voor de gelovigen. En zeg tegen degenen die niet geloven :’’ Doet u maar naar uw vermogen. Zo doen wij ook . Wacht maar af . Wij wachten ook af ‘ . Aan God zijn de geheimenissen van de hemelen en van de aarde . En alle zaken worden voor Hem gebracht. Dien Hem en vestig uw vertrouwen op Hem . Uw Heer is niet onverschillig ten aan zien van wat u doet .

 

In een Soefi geschrift lezen wij: (uit een soefi gebed)

Heer God van het oosten en van het westen,
van de werelden omhoog en omlaag
en van de geziene en ongeziene wezens.

Stort Uw liefde en licht over ons uit.
Geef voedsel aan ons lichaam, ons hart en onze ziel.
Gebruik ons voor het doel dat Uw wijsheid kiest
en leid ons op het pad van Uw eigen goedheid.

Trek ons nader tot U , ieder ogenblik van ons leven
tot zich in ons weerspiegele moge
Uw genade,
Uw heerlijkheid,
Uw wijsheid,
Uw vreugde
en Uw vrede.