Teksten Eredienst

Eredienst van 1 november 2020; IVM de coronabesmettingen kunt u de dienst volgen via Zoom. De dienst wordt opgenomen vanuit het Dorpskerkje Huizum Link

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87573055504

Thema: De universele mens,  spreker Henk Tiesinga

 

In een Hindoe geschrift lezen wij:

Ten tijde van de schepping zei Prajapati, de Heer van alle schepselen: breng een offer aan God en wees gelukkig, want dit zal je de vervulling geven van al je wensen.

Door te offeren koester je de goden en koesteren zij jou. Door op die manier van elkaar te houden oogst je het allerhoogste.

Bhagavad Gita3: sloka 10,11

 

In een Boeddhistisch geschrift lezen wij:

Het pad der waarheid: Ruk het hunkerend verlangen van je ego uit zoals iemand een verwelkte lotus uit het water trekt.  Span je in en koester alleen het pad van rust, kalmte en vrede dat naar nirvana leidt en door verhevenen werd aangewezen.

Dhammapada, het pad der waarheid.

In een Zoro-athoestrisch geschrift lezen wij:

“Maidyoimangha Spitama. Door zijn goede geloof verwerft de mens voor zichzelf de heerschappij, die voortdurend door daden het bestaan in overeenstemming tracht te brengen met hetgeen de Wijze Schepper verklaarde tot het beste voor het leven”.

Gatha’s van Zarathustra: Yasna 51.19:

 

In een Joods geschrift lezen wij:

Als we over innerlijke ontwikkeling en innerlijke veranderen spreken, hebben we het over de groei van de essentie. Nu is het probleem niet, alles opnieuw te verwerven, maar om te herstellen en te reconstrueren wat verloren is gegaan….

Encyclopedie van de mystiek

 

In een Christelijk geschrift lezen wij:

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de vorige aarde en de hemel waren vergaan. Ook de zee was er niet meer. Hierna zag ik de heilige stad. Zij daalde neer uit de hemel, van God en leek op een bruid die zich voor het huwelijk met haar bruidegom had getooid.

Gelijktijdig hoorde ik een luide stem vanaf de troon roepen: “Dat is de woonplaats van God onder de mensen. Hij zal onder hen wonen; zij zullen zijn volk zijn en God zal onder hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen weeklacht, geen pijn; want voor het eerst zijn al deze dingen voorbij”.

En hij die op de troon zat sprak de woorden “Zie, ik maak alles nieuw”.

Openbaringen 21: 1-6

 

In een Islamitisch geschrift lezen wij:

Vroomheid is niet dat u uw gezicht naar het oosten en naar het westen keert,
maar vroomheid is dat men gelooft in God en
in de laatste dag en
in de engelen en
in de Schrift en
in de profeten,
dat men zijn vermogen, hoezeer men ook daarvan houdt, geeft aan verwanten en |
aan wezen en
aan armen,
aan de mensen onderweg en
aan degenen die om hulp vragen en
aan slaven en
dat men het gebed onderhoudt en
de armenbelasting geeft.

Vroom zijn degenen die hun belofte houden als zij een belofte gedaan hebben en
degenen die geduldig zijn in een ellendige situatie, in rampspoed en
ten tijde van geweld.

Zij zijn het die oprecht zijn en zij zijn godvrezend.

Soera 2 vers 177


In een Soefigeschrift lezen wij:

 “Wie de werkelijkheid steeds meer doorgrondt komt de eenheid steeds meer nabij”

“De mysticus wacht niet tot het hiernamaals, hij doet wat hij kan om voortgang te maken”

“Geen enkele daad is op zich zonde of deugd. Zij wordt dat in relatie tot de mens die het betreft”

Gayan